osk menu
osk menu
Register|Login

คณะกรรมการสมาคมฯ

Minimize
แนวทางการดำเนินงาน | คณะกรรมการที่ปรึกษา | คณะกรรมการบริหาร
 
Show as multiple pages

         ในการปฏิบัติงานของสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยยุคใหม่จะต้อง เป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการเป็นคู่คิด ร่วมมือกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการทั้งการแก้ไขปัญหา พัฒนานักเรียนและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยด้วยความสำนึก สร้างสรรค์ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ อย่างเต็มใจ ตั้งใจในอันที่จะคงความเป็นสวนกุหลาบที่ทรงคุณภาพต่อไป
       

         ดังนั้นสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส และเชื่อมโยงกับผู้ปกครอง โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ รวม 12 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขาธิการ ฝ่ายเหรัญญิก ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายหารายได้ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายภัณฑารักษ์ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายบรรณาธิการวารสารสวนกุหลาบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ

 


   

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

     
พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย
พันตรีประชา  ธรรมโชติ
ดร.สุวัฒน์  ศักดิ์ตรีศูล
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
     
 นายสิทธิรักษ์  จันทร์สว่าง  นายณรงค์  คงกิจ  นายชูหวัง  หัตถกิจโกวิท
 กรรมการที่ปรึกษา  กรรมการที่ปรึกษา  กรรมการที่ปรึกษา

 


 

คณะกรรมการบริหาร

 

นางสมหมาย  วัฒนะคีรี

นายกสมาคม ฯ

นายพีระ    ชัยศิริ นายแพทย์ภาวิต  ปุญญฤทธิ์ รศ.ดร.รุจพร  ชนะชัย นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล
อุปนายกสมาคมคนที่ 1 อุปนายกสมาคมคนที่ 2 อุปนายกสมาคมคนที่ 3 เหรัญญิก
       
 นายเจียม  เสาวภา  นายพิทยุทธ   สร้อยทอง  นายสมพงษ์  รุจิรวรรธน์  นายโอฬาร  อัศวฤทธิกุล
 กรรมการกลาง  กรรมการกลาง  กรรมการกลาง  ประธานฝ่ายหารายได้
       
 นายบุญศรี  กอบบุญ  ดร.กฤษณะพงศ์   เสถียรภัคกุล  นายประสาน   หวังรัตนปราณี  นายวิชาญ   ธรรมสุจริต
 ประธานฝ่ายสวัสดิการ  ประธานฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประธานฝ่ายปฏิคม
       
 นายเทอด   เกียรติสุขเกษม  นายอดุล   ขาวละออ  นายอำนวย   จันทร์หอม  นายอาวุธ  พรหมมานอก
 ประธานฝ่ายกฎหมาย  ประธานฝ่ายกิจกรรม  รองประธานฝ่ายกิจกรรม  รองประธานฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
       
 นายสมบัติ   ศรีประเสริฐ  นางสาวพรศิริ   ทองพันธุ์  พลอากาศตรีชินรัตน์   มณีอินทร์  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์   ศรีมุษิกโพธิ์
 รองประธานฝ่ายสวัสดิการ  รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  บรรณารักษ์  บรรณาธิการวารสาร
       
 นายวิชาญ    จันทร์สกา  นางชนิดดา   เทศทอง  นางสาวกลอยใจ   ปานเกษม  นางสาวผุสสดี   ธุวังควัฒน์
 ภัณฑารักษ์  นายทะเบียน  ผู้ช่วยเหรัญญิก  เลขาธิการ